Handelsbetingelser

Almindelige betingelser for
Køb af varer på
Entré A/S’ hjemmeside

B2C – Almindelige varer, FORBRUGERKØB

 

1 Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer, som forbrugere (herefter benævnt ”Kunden”) foretager på Entré A/S’ (herefter benævnt ”Sælger”) hjemmeside www.entreliving.dk. Samtlige oplysninger (herunder nærværende vilkår) på hjemmesiden, og i forbindelse med afgivelse af ordren er på dansk, og aftalen indgås på dansk.

Disse betingelser accepteres af Kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer, og de vil endvidere til enhver tid være tilgængelig på Entré´s hjemmeside, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til Entré pr. e-mail eller almindelige post.

2 Ordremodtagelse og aftaleindgåelse

2.1 Ordreprocedure

Umiddelbart før endelig bekræftelse af bestillingen vil Kunden på hjemmesiden se den samlede pris for bestilte varer og forsendelsesomkostninger samt evt. andre gebyrer/omkostninger, og Kunden vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette evt. fejl.

Efter Kundens bekræftelse af bestillingen vil Kunden via den af Kunden oplyste e-mail adresse umiddelbart efter modtage en e-mail med en ordrebekræftelse med de af Kunden bekræftede oplysninger, herunder oplysninger om Kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse, oversigt over de bestilte varer og en forventet afsendelsesdato.

Kunden opfordres til at gennemgå bekræftelsen og meddele Entré, såfremt ordrebekræftelsen efter Kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Kunden opfordres til at gemme og evt. udskrive ordrebekræftelsen.
Ordren vil blive opbevaret af Entré, men vil ikke – udover ordrebekræftelsen – være tilgængelig for Kunden efter ordren er afgivet.

Kunden er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger om Kunden er korrekte, idet Entré ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

2.2 Faktura

Umiddelbart efter afsendelse af Kundens ordre vil Entré fremsende Kunden en faktura pr. e-mail, og derudover vil en papirbaseret faktura fremsendes sammen med varen.

3 Priser og betaling

3.1 Priser og valuta

Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen.

Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår ud for varen.

3.2 Leveringsomkostninger

Der er altid fri fragt på ordre lagt på entreshop.dk. Der kan dog være udsalgsvarer hvor der bliver lagt fragt til.

3.3 Betaling med betalingskort

Betaling kan alene ske med de anerkendte betalingskort, der fremgår af hjemmesiden i forbindelse med effektuering af Kundens betaling. Beløbet trækkes først på Kundens konto, når varen er afsendt. Det debiterede beløb vil fremgå af Kundens kontooversigt.

Betalinger på Entré´s hjemmeside håndteres af Nets (tidl. PBS). Nets betalingsløsning er baseret på [SSL-standarden], hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering. Kort- og kontooplysninger videresendes krypteret til indløsning og validering og oplysningerne hverken registreres eller gemmes i øvrigt af Entré.

3.4 Forsinket betaling

Beløbet forfalder til betaling ved afsendelse af varen, og forsendelsen sker under forudsætning af, at der er dækning for betalingen på Kundens betalingskort.

Ved forsinket betaling, f.eks. fordi det fakturerede beløb ikke kan trækkes på Kundens konto, eller Kunden uretmæssig stopper eller kræver betalingen tilbageført, påløber der et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Entré udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso.

Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til Rentelovens regler herom, indtil betaling sker.

4 Levering

4.1 Leveringssted og måde

Levering sker på den af Kunden oplyste adresse. Forsendelsen sker ved brug af et anerkendt fragtfirma på den måde, der fremgår af Kundens ordre og som bekræftet på ordrebekræftelsen.

4.2 Leveringstid

Det estimerede forsendelsestidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen – sædvanligvis inden 1-8 hverdage. Da Entré ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan Entré ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på Kundens adresse.

Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter Entré snarest muligt Kunden herom på den af Kunden oplyste e-mail adresse.

5 Fortrydelsesret

5.1 14 dages fortrydelsesret

Fortryder Kunden sit køb, giver sælger kunden 14 dage til at gøre opmærksom på, at man ønsker at fortryde købet og herefter yderligere 14 dage til at returnere varen. Varer, der er i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan således returneres til Entré på den i punkt 5.3 nævnte adresse. Alle dele af varen, herunder også manualer m.v. skal returneres. Kunden må gerne besigtige og afprøve varen. Hvis Kunden fortryder/returnerer en brugt vare, kan det være årsag til en værdiforringelse som Sælger fratrækker det beløb, Kunden skal have tilbage.

Returnering kan ske ved, at Kunden:

  1. selv returnerer varen på Entré´s returneringsadresse senest 28 dage efter Kundens modtagelse af varen,
  2. indleverer varen til forsendelse til Entré hos et fragtfirma senest 28 dage efter Kundens modtagelse af varen. (Kunden opfordres til at sikre sig dokumentation for forsendelsen er sket) eller
  3. undlader at modtage varen, når den kommer frem eller undlader at afhente varen på posthuset mv.

Da originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi, kan det betyde, at varen ikke kan anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde, hvis emballagen ikke følger med. Kunden bærer risikoen for, at returvaren er forsvarlig emballeret. Kunden opfordres derfor til at gemme emballagen til Kunden er sikker på, at Kunden vil beholde varen.

5.2 Returnering

Varer, der returneres, bør ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi, med angivelse af Kundens bankkonto, hvortil købsprisen kan overføres.

Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering til Sælger.
Det beløb, som Kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv leveringsomkostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering. Beløbet returneres umiddelbart efter, at Entré har modtaget varen retur og har haft mulighed for at kontrollere varen, hvilket som udgangspunkt vil ske senest 30 dage efter modtagelse af varen.

OBS! Vi modtager ikke varer retur sendt per efterkrav.

5.3 Returadresse

Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående adresse og kontaktinformationer:

Entré A/S

Haraldsvej 60
8960 Randers SØ
Danmark
ATT: fortrydelsesret/reklamation

eller

E-mail: info@entreliving.dk

Telefon: 86 20 10 21


6 Fejl og mangler - reklamation

6.1 Generelt

I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse leverancen, og Kunden opfordres til at sætte sig ind i brugervejledninger før brug, samt følge evt. anbefalinger om vedligeholdelse af varen.
Kunden opfordres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den bestilte vare.

6.2 24 måneders reklamationsfrist på alle varer


Kunden har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.
Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret eller burde have været konstateret. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke fejl og skader, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen efter Kundens modtagelse påføres skader.

6.3 Reklamation og returnering

Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Entré´s regning men for Kundens risiko, og Kunden opfordres derfor altid til at emballere varen forsvarlig ved returnering. I forbindelse med returneringen skal Kunden oplyse om, hvori fejlen eller manglen består, og Kunden opfordres til at vedlægge kopi af ordrebekræftelse og/eller faktura.

Returnering eller reklamation skal ske til den i punkt 5.3 nævnte adresse.

6.4 Klagemuligheder

Hvis du har behov for at klage over et produkt du har købt hos os, så bedes du kontakte os skriftligt herom på vores e-mail: info@entreliving.dk.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan også indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@entreliving.dk.

6.5 Reparation og omlevering

Såfremt varen indenfor den i punkt 6.2 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som Kunden reklamerer rettidigt over, har Kunden som udgangspunkt valget mellem:

  1. afhjælpning af manglen,
  2. levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),
  3. et passende afslag i købesummen eller
  4. ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.

Kunden kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre Entré uforholdsmæssige omkostninger.

Tilbyder Entré afhjælpning eller omlevering, kan Køber ikke kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet.

Entré skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler indenfor rimelig tid. Sker dette ikke, kan Kunden kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, eller omlevering.

Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer Entré i stedet købesummen inklusive Kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

6.6 Ansvar

Entré påtager sig ikke noget ansvar overfor Kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter.

Entré kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.

7 Personoplysninger

7.1 Behandling af personoplysninger

Entré er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Entré er, jf. Persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om Kunden og besøgende på Entré´s hjemmeside.

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Entré, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra videregivelse der er nødvendig til at opfylde aftalen fx videregivelse af oplysninger til fragtfirma m.fl.. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Entré.

På hjemmesiden anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på Kundens PC. Det er desuden muligt at oprette en kundeprofil på hjemmesiden, som kan gemme Kundens adresseoplysninger til næste besøg.
På hjemmesiden anvendes endvidere cookies til log-statistik. Ved log-statistik forstås, at et statistik-system opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft fra hvilken hjemmeside, den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (online-annonce-kampagner, banner-annoncer, links mv.), hvor mange sider og hvilke der åbnes på Entré´s hjemmeside, samt fra hvilke sider/undersider hjemmesiden forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionaliteter, og herigennem gøre købeoplevelsen så let og brugervenlig som mulig, samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annonce-kampagner mv.).

Ved køb på hjemmesiden udbeder Entré sig Kundens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingskortnr, som er nødvendige for at effektuere ordren, og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. Selve "kontrakten" (købeaftalen) lagres ikke hos Entré på en måde, så Kunden senere kan logge sig ind og se/ændre status.
Desuden registreres Kundens IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

7.2 Nyhedsbrev

Kunden kan valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos Entré således, at Kunden løbende modtager nyheder og anden information fra Entré. Denne service kan til enhver tid og uden omkostninger tilmeldes og frameldes af Kunden selv på hjemmesiden.

7.3 Indsigts- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger

Kunden kan kontakte Entré, jf. oplysningerne anført i punkt 10 nedenfor, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om Kunden. På baggrund af evt. indsigelser foretager Entré sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af Kunden, forudsat dette ikke vil forhindre en købeaftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen.

7.4 Markedsføring

Oplysninger om kunderne - navn, adresse, e-mail m.v. - benyttes kun af Entré til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

7.5 Opbevaring og sletning af oplysninger

Oplysninger vedrørende Kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Entré, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

8 Andet

8.1 Kontakt til Sælger

Spørgsmål vedrørende levering og betaling m.v. kan ske på telefonnummer 86 20 10 21 eller telefaxnummer 86 20 10 33. Der kan tillige rettes henvendelse på følgende e-mail adresse info@entreliving.dk

8.3 Ugyldighed

Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

9 Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Disse betingelser gælder ikke for salg til andre erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder.

10 Oplysninger om Sælger

Entré A/S

Haraldsvej 60
8960 Randers SØ
Danmark
Tlf. +45 86 20 10 21
Telefax +45 86201033
E-mail info@entreliving.dk

11 Sted og dato

Randers, den 27/10 2009